Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

  1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ικανών και άρτια εκπαιδευμένων εισηγητών, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο παρεχόμενων μορφωτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών για το κάθε ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Δεν ευθύνεται όμως για την διαμόρφωση και την κατανομή της διδακτέας ύλης, ούτε και για τον τρόπο και τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην διδασκαλία από τον εκάστοτε εισηγητή, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο τελευταίος. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου κωλύματος του εισηγητή ή για λόγους ανωτέρας βίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα, να αντικαταστήσει τον εισηγητή με άλλον αντίστοιχων προσόντων, κατά την αποκλειστική της κρίση.
  2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και ο εισηγητής έχουν αποκλειστικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, καθώς και επί του χρησιμοποιηθέντος και διανεμηθέντος υλικού, προστατευόμενο από τον Ν.2121/1993, και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία ή/και έχουν εξασφαλίσει κάθε απαραίτητη άδεια για την χρήση αυτών από τον κατά νόμον δικαιούχο τους. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει το δικαίωμα να διαθέσει περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) οποιοδήποτε υλικό ή άλλο στοιχείο πνευματικής ιδιοκτησίας που θα του παρασχεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τον εισηγητή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή να το χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς πέραν από τους οποίους διεξάγεται το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ή να καταχωρήσει ή να αξιοποιήσει αυτό σε οποιοδήποτε έντυπο.
  3. Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή, η μαγνητοφώνηση ή η βιντεοσκόπηση του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ μέσω κινητού τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου/προγράμματος/λογισμικού, καθώς και η αναπαραγωγή ή διανομή μέρους ή όλου του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και της διάλεξης/παρουσίασης του εισηγητή, με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
  4. Η παρούσα σύμβαση άρχεται με την διαδικτυακή αποδοχή των όρων αυτής με ηλεκτρονικά μέσα και λήγει – εκτός από τις προβλέψεις του άρθρου 2, οι οποίες ισχύουν για όσο χρόνο προστατεύονται τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας- ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ.
  5. Κάθε κύρια ή παρεπόμενη διαφορά που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα σύμβαση, όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, με την κατάρτιση, την ισχύ, την εκτέλεση ή την ερμηνεία της – εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά – υπάγεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη.
  6. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων που αναφέρονται στη παρούσα, μέχρι τη γνωστοποίηση της οποίας, κάθε έγγραφο κοινοποιείται ή επιδίδεται έγκυρα στην παλιά διεύθυνση.