Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Τελευταία Ενημέρωση 22 Απριλίου 2020

 

Αυτή η πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει την πρακτική της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΙΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «KARIERA TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός  Αποστόλου Παύλου αριθμ. 10Α, Τ.Κ 151 23, Τηλ. +30 210 8115300 & φαξ  +30 210 8115309, ΑΦΜ 998857366, Δ.Ο.Υ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, με αριθμό ΓΕΜΗ 006711901000 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής  «εμείς», «Eμείς», «Eμάς», «μας» ή η «Εταιρεία») αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζονται κατωτέρω) που παρέχονται σε Εμάς από εσάς και γενικά τους χρήστες της ιστοσελίδας www.codingschool.eu (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Αυτή η Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς. Κάθε όρος με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα αυτού που χρησιμοποιείται αλλά δεν ορίζεται στην παρούσα Πολιτική θα έχει την έννοια που ορίζεται στους Όρους Χρήσης. Στην αρχή της παρούσας αναγράφεται η τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε και να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική περιοδικά, καθόσον ενδέχεται να την τροποποιούμε  από καιρού εις καιρόν. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή μας παρέχετε πληροφορίες, με τον τρόπο αυτό αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική την χρονική στιγμή εκείνη.

 1. Εισαγωγή.Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τα ατομικά δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και θέλουμε να κάνουμε την κάθε εμπειρία των χρηστών της Ιστοσελίδας μας ασφαλή και σίγουρη. Σύμφωνα με αυτόν τον στόχο, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να εξηγήσουμε σε εσάς τις πρακτικές μας για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών.
 2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Εφαρμοστέο Δίκαιο. Η Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς [εφεξής το «Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφεξής ο «Κανονισμός»), και του Ν. 4624/2019 για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού].
 3. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως  «Προσωπικά Δεδομένα»νοούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιήσουν ένα άτομο, όπως, για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα και επίθετο, η διεύθυνση κατοικίας,  ο αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, η εθνικότητα, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση IP του κ.λπ. Εμείς θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε ή θα αποκαλύπτουμε Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 4. Ειδική σημείωση για τους ανήλικους.Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4624/2019, ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε Εμάς μέσω της Ιστοσελίδας Προσωπικά τους Δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Ζητάμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας. Σε περίπτωση που οι χρήστες της Ιστοσελίδας εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν Προσωπικά τους Δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας, θα θεωρείται από την Εταιρεία ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.
 5. Σε ποιους και πότε παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

Μας παρέχετε Προσωπικά σας Δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σε κάποιο/κάποια από τα προγράμματα επιμόρφωσης/σεμινάρια/εκδηλώσεις που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα: Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα, για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης θα σας ζητηθούν κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), το βιογραφικό σας σημείωμα, portfolio links (ενδεικτικά LinkedIn profile, GitHub, Stack Overflow), ενημέρωση σχετικά με το αν διαθέτετε γνώσεις προγραμματισμού, και ενδεχομένως κι άλλα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.

(β) Όταν επικοινωνείτε (γραπτά ή προφορικά) με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας: Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε/καταχωρήσουμε την σχετική αλληλογραφία/επικοινωνία σας, όπως επίσης τυχόν στοιχεία που θα σας ζητηθούν και είναι απαραίτητα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ή/και για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης (π.χ. σε περίπτωση που έχετε δηλώσει συμμετοχή και έχετε επιλεγεί να συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης/σεμινάριο/εκδήλωση).

(γ) Αν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) με νέα, δράσεις και προσφερόμενα προγράμματα ή συνεργασίες του Coding School: Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στην λίστα παραληπτών θα σας ζητηθεί να μας κοινοποιήσετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά μηνύματα (newsletters).

 1. Πληροφορίες που λαμβάνουμε αυτόματα όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

(α) Ιστοσελίδα: Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από την Ιστοσελίδα και από τον τρόπο που την χρησιμοποιείτε. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού αποστέλλει δεδομένα προς τους διακομιστές μας. Με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, εξατομικεύοντας και βελτιώνοντας την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα (μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής). Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία:

 • τη διεύθυνση IP σας,
 • την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα,
 • την διεύθυνση URL παραπομπής (δηλαδή την ιστοσελίδα από την οποία προήλθε ο χρήστης),
 • τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί στον διαδικτυακό μας τόπο,
 • πληροφορίες για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας (τύπος του προγράμματος περιήγησης ιστού και έκδοση, λειτουργικό σύστημα κ.τ.λ.).

(β) Cookies και άλλα αναγνωριστικά: Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες όταν επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας, και αυτό ενδεχομένως περιλαμβάνει την αποστολή ενός ή περισσοτέρων cookies ή άλλων αναγνωριστικών προς τη συσκευή σας. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies και τα αναγνωριστικά και για το πώς μπορούν να απενεργοποιηθούν θα βρείτε κατωτέρω στις παραγράφους 14 και 15.

 1. Παροχή ή/και Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους.

Παρέχετε Προσωπικά σας Δεδομένα στην 100% μητρική μας εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ­ΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑ­ΡΙΕΡΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Απ. Παύλου, αριθμ. 10Α, με ΑΦΜ 999642562, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «Καριέρα ΑΕ») και εκπροσωπείται νόμιμα, στην ακόλουθη περίπτωση:

Αν κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής σας σε κάποιο/κάποια από τα προγράμματα επιμόρφωσης/σεμινάρια/εκδηλώσεις που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο για να λαμβάνετε από την ομάδα Hiring Solutions του kariera.gr μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην διεύθυνση email που θα δηλώσετε) αναφορικά με νέες θέσεις και ευκαιρίες εργασίας που αντιστοιχούν στα προσόντα σας. Σ’ αυτή την περίπτωση η Καριέρα ΑΕ λειτουργεί ως Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα συγκεκριμένα μηνύματα email που θα λαμβάνετε και Εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία και διαχείριση των Προσωπικών σας Δεδομένων κατά την ανωτέρω επεξεργασία τους από την Καριέρα ΑΕ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Καριέρα ΑΕ μπορείτε είτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.kariera.gr είτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2108115300 καθημερινά 9:00 – 17:00.

Είναι επίσης πιθανόν να γνωστοποιούμε ή να μεταβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, που συλλέγονται κατά την χρήση της Ιστοσελίδας μας από εσάς:

α) Σε άλλες θυγατρικές και συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες (επιχειρήσεις του ομίλου).

β) Σε τρίτες εταιρείες και συνεργάτες μας, κέντρα συλλογής πληροφοριών, προμηθευτές υπηρεσιών τεχνολογίας, ή άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στην αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή/και στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες (όπως π.χ. εταιρικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσίες προς τον πελάτη κλπ.).

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την παροχή των υπηρεσιών μας, η υπό στοιχεία (α) και (β) γνωστοποίηση/διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων ενδέχεται να πραγματοποιείται προς θυγατρικές, συνδεδεμένες ή τρίτες εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλες χώρες ή περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής ζώνης.  Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν διαβιβάσεις/κοινοποιήσεις που εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία αυτές (οι διαβιβάσεις) θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Είναι πιθανόν να τοποθετούμε στην Ιστοσελίδα συνδέσεις («links») προς άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους, καθόσον έχουμε και θα έχουμε μελλοντικά συνεργασίες με τρίτους. Όταν κάνετε «κλικ» σε αυτές τις συνδέσεις ή αλλιώς επισκέπτεστε, συμμετέχετε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή τις ιστοσελίδες άλλων μερών, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι την εμπορική ονομασία μας, εμπορικά σήματα μας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, μαζί με εκείνα του τρίτου μέρους που χειρίζεται την εκάστοτε ιστοσελίδα, θα πρέπει να γνωρίζετε και να έχετε επίγνωση ότι Εμείς δεν ελέγχουμε τις επιχειρηματικές πρακτικές αυτών των μερών, και ότι η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα άλλα μέρη ή στις ιστοσελίδες τους.

Επιτρέπουμε σε τρίτες εταιρείες να προβάλλουν διαφημίσεις ή/και να συλλέγουν ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν μη-προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία κατά τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι εταιρείες συνήθως χρησιμοποιούν ένα cookie ή web beacon τρίτου για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies θα βρείτε κατωτέρω στο άρθρο 14.

 1. Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται συνοπτικά κατωτέρω:

(α) Για να σας αποστέλλουμε μηνύματα (email) με νέα και ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της αίτησής σας,

(β) για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας,

(γ) για να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας,

(δ) για να σας ενημερώσουμε σχετικά με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα/προγράμματα κατάρτισης στον χώρο της πληροφορικής προσφερόμενα από Εμάς*,

(ε) για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προγράμματα, συνεργασίες ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους*,

(στ) για να διευκολύνουμε την επικοινωνία σας με Εμάς ή τρίτες συνεργαζόμενες, ή συνδεδεμένες με Εμάς εταιρείες/επιχειρήσεις,

(ζ) για την επίλυση των διαφορών, την αντιμετώπιση (τεχνικών ή άλλων) προβλημάτων και την επιβολή τυχόν πολιτικών και κανόνων που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας, και

(η) για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στην χρήση της Ιστοσελίδας, στους Όρους Χρήσης αυτής και στην  Πολιτική Απορρήτου.

 

Η παροχή από την πλευρά σας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι υποχρεωτική προκειμένου να είστε σε θέση να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης/σεμινάρια/εκδηλώσεις που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα.

Στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για άλλους σκοπούς εκτός των όσων αναφέρονται ανωτέρω.

 

*Σημείωση: με την προϋπόθεση ότι μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς υπό στοιχεία (δ) και (ε).

 1. Αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων.Δεν πωλούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, ενδέχεται όμως να παραχωρούμε σε τρίτους άδειες για να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 ανωτέρω. Κατά τη συνήθη πορεία των εμπορικών δραστηριοτήτων μας μπορεί να μοιραστούμε κάποια από τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τους συνεργάτες μας και με τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πάροχοι Υπηρεσιών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. παρόχους web hosting, παρόχους διαχείρισης δεδομένων) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας ή της παράδοσης προσωπικών πληροφοριών. Όταν κάνουμε χρήση μια εξωτερικής εταιρείας ή συνεργάτη, χρησιμοποιούμε συμβατικές δεσμεύσεις ή άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα Πολιτική και το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αποκάλυψη σύμφωνα με το νόμο. Μπορούμε να αποκαλύψουμε Προσωπικά σας Δεδομένα, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο. Για παράδειγμα, μπορεί να υποχρεωθούμε να  αποκαλύψουμε και να ανακοινώσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. Αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι Προσωπικά σας Δεδομένα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στην έρευνα για ανάρμοστη ή παράνομη δραστηριότητα, μπορεί να αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή άλλες κατάλληλες ερευνητικές αρχές.

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, εναντίωσης, διόρθωσης και δικαίωμα στη λήθη.

Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρείτε μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, εναντίωσης, διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 33-35 του Ν. 4624/2019 και στα άρθρα 13-21 του Κανονισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε σε βάσεις δεδομένων για να τροποποιείτε, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε αυτά τα δεδομένα, ακόμα και για να αντιτάσσεστε -ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας- στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, καθώς και για να ανακαλέσετε την όποια συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία αυτών ή και να ζητήσετε την οριστική διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρείας.

 

Αν θέλετε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας από όλα τα ενημερωτικά μηνύματά μας (newsletter) καθώς και τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο απεγγραφής (‘unsubscribe’) όπως αναφέρεται στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) που έχετε παραλάβει. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω e-mail (codingschool@kariera.gr) ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210 81 15 300, Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00 – 17:00. Παρακαλώ, σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημα σας.

 

Επίσης, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να διαγραφούν οριστικά τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε στα αρχεία μας, κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω e-mail (codingschool@kariera.gr) ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210 81 15 300. Εμείς από την πλευρά μας  θα απαντήσουμε μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη του αιτήματός σας. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουμε ή η απάντησή μας δεν θεωρηθεί από εσάς ικανοποιητική, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσετε την εξέταση της απάντησής μας ή της παράλειψης ενέργειάς μας.

 

Σε περίπτωση που υποβάλλετε αίτημα διαγραφής:

α)  θα παύσουμε να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε διαθέσιμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα (έκτος αν προβλέπεται ή απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο).

β) θα διαγράψουμε, επίσης, όλα τα Προσωπικά σας Δεδομένα από το σύστημα μας, έκτος από αυτά που περιέχονται σε ηλεκτρονικά μηνύματα, αλληλογραφία ή άλλα έγγραφα που μπορεί να κρατήσουμε για να μπορούμε να αποδείξουμε τους όρους της συμβατικής σχέσης μεταξύ ημών και υμών.

γ) λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσουμε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, ότι ζητήσατε τη διαγραφή από αυτούς (τους υπευθύνους επεξεργασίας) τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παρακαλώ, σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο ανωτέρω αίτημα σας.

 1. Περίληψη των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 και του Κανονισμού.

Στα πλαίσια του σεβασμού της ιδιωτικής/προσωπικής σας ζωής, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το N. 4624/2019 (όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει) και τον Κανονισμό για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη εφαρμοστέα σχετική νομοθεσία, καθώς και με διεθνώς αναγνωρισμένα επίπεδα καλής πρακτικής. Σε αυτό το πλαίσιο εγγυόμαστε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα:

(α) Επεξεργάζονται δίκαια και νόμιμα. Συγκεκριμένα θα επιδεικνύουμε διαφάνεια όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

(β) Συλλέγονται μόνο για σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν επεξεργάζονται περαιτέρω με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς.

(γ) Είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. Θα συλλέγουμε και θα διατηρούμε Προσωπικά σας Δεδομένα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση λειτουργικών και διοικητικών προϋποθέσεων ή για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση.

(δ) Είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

(ε) Θα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας σας και όχι για περισσότερο χρόνο από ότι χρειάζεται για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή για τους σκοπούς που επεξεργάστηκαν στη συνέχεια.

(στ) Επεξεργάζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκείμενου των Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτά τα δικαιώματα έχουν καθιερωθεί από i) τον N. 4624/2019 (δικαίωμα της πρόσβασης/ενημέρωσης για την συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση Προσωπικών Δεδομένων, δικαίωμα δικαστικής προστασίας) και επιπρόσθετα από ii) τον Κανονισμό (δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, δικαίωμα στη φορητότητα και στον περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα στην ενημέρωση σε περίπτωση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/κατάρτισης προφίλ του χρήστη των Υπηρεσιών).

(ζ) Κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα θα εφαρμόζονται εναντίον της αυθαίρετης ή παράνομης επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και εναντίον της τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης αυτών.

(η) Στο πλαίσιο εκτέλεσης των υπηρεσιών μας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε i) χώρες που βρίσκονται εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ii) σε Διεθνείς Οργανισμούς, εφόσον υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής ή εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή στο πλαίσιο εφαρμογής δεσμευτικών εταιρικών κανόνων ή σε περίπτωση που η διαβίβαση εμπίπτει σε μία από τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 49 του Κανονισμού.

(θ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Ως το υποκείμενο των Προσωπικών σας Δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα στη φορητότητα αυτών και συγκεκριμένα το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει σε Εμάς ως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε νέο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση μας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων από τον νέο υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο θα αποσταλούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ούτε και για την ποιότητα των δεδομένων που θα μεταφερθούν, πέρα από τα όσα υποχρεούμαστε βάσει του Κανονισμού. Ως  ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του αιτούντος υποκειμένου πριν προχωρήσουμε στα ανωτέρω. Το δικαίωμα στη φορητότητα –αν ασκηθεί- δεν αναιρεί τα λοιπά δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 4624/2019 και τον Κανονισμό.

Η ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσφέρει πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματα σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 4624/2019, τον Κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία (www.dpa.gr). Περιληπτικά τα βασικά σας δικαιώματα είναι τα έξης:

 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε ποιες πληροφορίες τηρούνται σχετικά με εσάς σε ηλεκτρονική μορφή και σε έγγραφα αρχεία.
 •  Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης αναφορικά με τον σκοπό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, για τους παραλήπτες ή για τις κατηγορίες παραληπτών.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για πιθανές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον τρόπο επεξεργασίας από την τελευταία μας ενημέρωση σε σας.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας για την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για σχετική μεταβίβαση στοιχείων σας σε τρίτους.
 • Το δικαίωμα να λάβετε μέτρα για να σταματήσετε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, αν η επεξεργασία πιθανόν να σας προκαλέσει να υποστείτε σημαντική ζημία ή σημαντική ηθική βλάβη, όταν αυτό είναι αδικαιολόγητο.
 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και να απαιτήσετε να μην χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την προώθηση διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών και ιδεών.
 • Το δικαίωμα να αποτρέψετε αποφάσεις, λαμβανόμενες σχετικά με εσάς που βασίζονται αποκλειστικά στην αυτόματη επεξεργασία.
 • Το δικαίωμα να μπορείτε να απαιτείτε την διόρθωση ή καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων που είναι λανθασμένα ή των οποίων την επεξεργασία δεν επιθυμείτε πλέον.
 • Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα αυτών (όταν η επεξεργασία αφορά ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα και βασίζεται στη συγκατάθεση και στην εκτέλεση της σύμβασης).
 • Το δικαίωμα να μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση οποιαδήποτε στιγμή για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών και να αιτηθείτε την οριστική διαγραφή αυτών από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
 1. Διάρκεια και χώρα αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας κοινοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, και πιο συγκεκριμένα ως εξής:

(α) όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κάποιο/κάποια από τα προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης: μέχρι να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

(β) όταν επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας ή άλλο αρμόδιο υπάλληλο μας: για εύλογο χρονικό διάστημα από την τελευταία επικοινωνίας σας μαζί μας, το οποίο καθορίζεται από τον λόγο/αντικείμενο της επικοινωνίας αυτής,

(γ) όταν λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) με νέα και δράσεις του Coding School: μέχρι να δηλώσετε ότι επιθυμείτε την απεγγραφή (unsubscribe) σας από τα ανωτέρω αναφερόμενα ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) ή την πλήρη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας,

(δ) για τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω των cookies: ανατρέξτε κατωτέρω στην πολιτική Cookies,

εκτός εάν υφίσταται υποχρέωση ή δικαίωμά μας εκ του νόμου για τη διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας για μικρότερο/μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ή εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο κάποιας δικαστικής ενέργειας ή προς εκπλήρωση της συναλλακτικής μας σχέσης ή για καθαρά διοικητικούς σκοπούς της Εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία αποθηκεύονται στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η επεξεργασία τους γίνεται κυρίως στην Ευρώπη ή/και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλες χώρες όπου οι συνεργάτες, οι θυγατρικές της Εταιρείας ή τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών διατηρούν εγκαταστάσεις. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι οι εν λόγω συνεργάτες, θυγατρικές ή τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών καλύπτονται από κατάλληλο νομικό πλαίσιο ή σύμβαση που παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους κοινοποιούνται/διαβιβάζονται από την Εταιρεία.  

 1. Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών.Αν οποιοδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή πιστεύετε πως έχουμε παραβιάσει ή μεταχειριστεί εσφαλμένα Προσωπικά σας Δεδομένα, σας παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση codingschool@kariera.gr και θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία που μπορεί να έχετε. Έχετε επιπροσθέτως το δικαίωμα να αντιτίθεστε οποιαδήποτε στιγμή στην χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτή η αντίρρηση πρέπει να την απευθύνετε σε Εμάς εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυαποστολής (courier) και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Εμείς από την πλευρά μας  έχουμε την υποχρέωση να απαντήσουμε εγγράφως το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την λήψη της αντιρρήσεως σας. Στην απάντησή μας οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε ή διαφορετικά, για τους λόγους που δεν ικανοποιήσαμε το αίτημα σας. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουμε εμπροθέσμως ή η απάντησή μας δεν θεωρηθεί από εσάς ικανοποιητική, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και να ζητήσετε την εξέταση την απάντησή μας ή την παράλειψη ενέργειας μας.
 2. Πολιτική Cookies

  Αν δεν επιθυμείτε τα cookies. Αναφορικά με τα μη αυστηρά απαραίτητα cookies, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε ή να αποτρέψετε να αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή στη φορητή συσκευή σας, χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Το τμήμα «βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας παράσχει πληροφορίες για το πως μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies σας.
  • Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies σε σχέση με την Ιστοσελίδα ακολουθώντας το κουμπί με τον τίτλο “Ρύθμιση Cookies” στο κάτω μέρος της Ιστοσελίδας.

  Παρακολούθηση πληροφοριών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε web beacons ή pixel tags για την παρακολούθηση πληροφοριών και συγκεκριμένα για την καταγραφή των χρηστών μας και τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών της Ιστοσελίδας, μοτίβα της κυκλοφορίας και επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας, στατιστικές χρήσης αυτής κ.λπ. Κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να συνδεθεί με την ταυτότητα ή άλλα Προσωπικά Δεδομένα των μεμονωμένων χρηστών. Δεδομένου ότι τα web beacons λειτουργούν όπως οποιαδήποτε άλλο αίτημα για περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, δεν μπορείτε να αποσυρθείτε ή να τα αρνηθείτε, αλλά μπορείτε να τα κάνετε αναποτελεσματικά είτε με το να αποσυρθείτε από τα cookies ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies στον browser σας. Για δικούς μας επίσης ερευνητικούς σκοπούς μπορεί να συνδέσουμε την παρακολούθηση πληροφοριών μέσω των web beacons με Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Όταν μια τέτοια σύνδεση γίνεται, το σύνολο των πληροφοριών που συνδέονται αντιμετωπίζεται ως Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθούν και θα αποκαλυφθούν μόνο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.