Πρόγραμμα Διδασκαλίας | Βασικοί Πυλώνες

Εντατική εκπαίδευση 60 ωρών στη .NET

 • Introduction to Visual Studio and a simple console application
 • C# Basics (Basic data types, loops, selection, collections etc.)
 • Functions and String manipulation
 • Namespaces & Classes – Access modifiers
 • Properties & Encapsulation
 • Inheritance
 • Interfaces
 • Polymorphism
 • Generics
 • The Singleton Design Pattern
 • The Factory & Repository Design Pattern
 • The Observer Design Pattern
 • The Builder Design Pattern
 • Introduction to database design & indexing / performance concepts
 • Introduction to ADO.NET (A simple CRUD console app with parameterized queries)
 • Introduction to Models (POCO classes) and LINQ (Language-Integrated Query)
 • Introduction to Entity-Framework (Connection String and DbContext)
 • Create, Read, Update and Delete (CRUD) operations with Entity Framework & Db Migrations
 • Relationships and Sorting, Paging, Filtering and Grouping
 • Handling Concurrent conflicts and database transactions
 • How to analyze and estimate a project? – What is agile? How it works?
 • Introduction to Azure DevOPS
 • Code branching strategies
 • Introduction to Git: Pull, Push, Commit, Branch, Merge, Resolve conflicts
 • Introduction to ASP.NET Core
 • Dependency Injection explained
 • Introduction to the MVC pattern
 • Add a controller
 • Add a view
 • Interact with Models and ViewModels
 • Add validation
 • Razor Pages
 • Introduction to Authentication and Authorization for WebSites
 • How to add Identity to an MVC project?
 • How to customize IdentityUser and IdentityRole
 • How to enable External Authentication Services (Google, Facebook etc.)
 • Introduction to Scaffolding
 • Scaffold identity and customize login, register, reset-password pages 
 • Simple & Role-based Authorization
 • How to protect specific database records from access?
 • Introduction to WebAPI and REST services
 • Create WebAPI methods (GET, POST, PUT, DELETE) and test with Swagger
 • Enabling Cross-Origin Requests (CORS)
 • Authentication and Authorization for WebAPI (JWT)
 • Packaging and deploying our websites to IIS – Configuration steps for ASP.NET Core
 • Introduction to Test-Driven development
 • Unit testing with xUnit

Μαθήματα

Εντατικά online μαθήματα .NET σε group των 25 ατόμων, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, από τις αρχές Δεκεμβρίου έως τα μέσα Ιανουαρίου 2022.

Project

Συμμετοχή σε Ομαδικό Coding Project και παρουσίαση σε στελέχη του Ομίλου Quest.

Networking

Επισκέψεις στις εταιρείες του Ομίλου και γνωριμία με senior developers/ architects που εργάζονται σε μεγάλα Projects στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πιστοποίηση

Ονομαστικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και εξειδικευμένης επιμόρφωσης .NET, υπογεγραμμένο από τον ακαδημαϊκό και τεχνικό διευθυντή κάθε Coding School, με τη λήξη του προγράμματος.

Ευκαιρίες Πρόσληψης

Αξιολόγηση συμμετεχόντων και άμεση πρόσληψη στις δυναμικές ομάδες developers των εταιρειών του Ομίλου Quest.

Εισηγητές του Mind the <code>

Κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία

Γιώργος Σοβατζής

Γιώργος Σοβατζής

Ο Γιώργος Σοβατζής είναι αναλυτής/προγραμματιστής υπολογιστών με 20-ετή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού για διάφορες αγορές. Έχει εργαστεί στον τραπεζικό χώρο, έχει αναπτύξει εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει λογισμικό που σχετίζεται με την ασφάλεια πληροφοριών. Η εμπειρία του επεκτείνεται πέρα από τον προγραμματισμό και στη διαχείριση συστημάτων καθώς και στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων πληροφορικής με διάφορες μεθοδολογίες όπως Agile, CMM, Waterfall κλπ.
Αναπτύσσει κώδικα τόσο σε Java όσο και σε .NET ενώ ασχολείται και με παραμετροποιήσεις open-source λύσεων σε PHP.

Νίκος Σταύρου

Νίκος Σταύρου

Ο Νίκος Σταύρου είναι .ΝΕΤ Developer. Μετά από εντατικό reskilling, λαμβάνοντας συμμετοχή στο Coding School που πραγματοποιήθηκε το 2019, εργάζεται ως software engineer στον fintech οργανισμό Qualco με ειδίκευση στην επεξεργασία δεδομένων. Παράλληλα, παρακολουθεί το προπτυχιακό τμήμα Πληροφορικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει πάθος με την τεχνολογία και την ανάπτυξη κώδικα τόσο σε .ΝΕΤ όσο και σε SQL. Τον ελεύθερό του χρόνο προσπαθεί συνεχώς να διευρύνει τις γνώσεις του.